Youtube ChannelFacebookFacebook
Du er her: Goshin Jitsu Kai Danmark -/Lovgivning

Lovgivning

Nødværgeretten

§ 13:Borgerlig straffelov af 1930.

stk. 1:Handlinger foretaget i nødværge er straffri, for så vidt angår at de har været nødvendige for at modstå eller afværge en påbegyndt eller overhængende uret­mæssig angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, an­griberens person og det angrebne retgodes betyd­ning er forsvarligt.

stk. 2:Overskrider nogen grænserne for lovlig nødværge, bliver han/hun dog straffri hvis overtrædelsen er rimelig begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse.

stk. 3:Tilsvarende regler finder anvendelse på handlinger, som er nødvendige for på retmæssig måde at skaffe lovlig påbud adlydt, iværksætte en lovlig pågribel­se, eller hindre en fange eller tvangsanbragt per­sons rømning.

HUSK ALTID: Lovlig nødværge forudsætter en nøje afpasning af den anvendte magt efter den øjeblikkelige situa­tion.

§ 25O:Den som hensætter en anden i hjælpeløs tilstand, eller forlader en under hans varetægt stående per­son i en sådan tilstand, straffes med fængsel, der, når handlingen har medført døden eller grov legems­beskadigelse, under i øvrigt skærpende omstændig­heder kan stige til 8 år.

§ 252:Med hæfte eller fængsel indtil 4 år straffes den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller lig­nende måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.

§ 253:Med bøde eller hæfte indtil 3 måneder straffes den, som uagtet det var ham muligt uden særlig fare eller opofrelse for sig selv eller andre undlader.

1:Efter evne at hjælpe nogen, der er i øjeblikkelig livsfare eller

2:at træffe foranstaltninger, som af omstændig­hederne kræves til redning af nogen tilsyne­ladende livløs, eller som er påbudt til om­sorg for personer, der er ramt af skibbrud eller anden tilsvarende ulykke.